ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع پسرانه شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
منوی اصلی » ثبت نام

 Register

مهلت ثبت نام در سال تحصیلی جدید ۹۶ - ۹۵ به پایان رسیده است.

لطفاً برای ثبت نام در سال تحصیلی جدید ۹۷ - ۹۶ ساعت ۸/۳۰ الی ۱۳/۳۰ روزهای دوشنبه و چهارشنبه به هنرستان شاهد پسرانهٔ شهید مصطفی احمدی روشن مراجعه فرمایید.

موقتاً فرم پیش ثبتِ نام سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ غیرفعال است
عکس هنر جوBack

یک دیدگاه بگزارید