ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع پسرانه شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
منوی اصلی » شاهد » مراسم بازگشایی

 مراسم بازگشایی هنرستان پسرانهٔ شاهد شهید مصطفی احمدی روشن

Back

یک دیدگاه بگزارید